Mentor Aidan toetab juhtide proaktiivset juhtimisstiili

Categories
proactive leaders

Kas tehisintellekti antud juhtimisnõu on usaldusväärne?

Lihtne on täita tööpäevi lauale maanduvate teemadega ja tegeleda teiste toodud probleemidega. Hõivatud olemine on meie kujutluses võrdne tähtsuse ja positsiooniga, aga produktiivsus ei käi reeglina reaktiivse tegutsemisega kaasas.

Proaktiivne juhtimisstiil on just vastupidine – planeerimine, meeskonnatöö parandamine ja võimaluste leidmine probleemide ennetamiseks, ja see vajab aega ning arusaamist. Tuleks tuvastada selle meeskonnaga seotud tegelikud riskid ja leida võimalused nende mõju vähendamiseks või meetmed, mis teevad nende ilmnemise ebatõenäoliseks.

Tehisintellektil töötav mentor Aidan aidab organisatsioonidel saavutada oma strateegilisi eesmärke, toetades andmepõhiseid ja inimesekeskseid juhtimise praktikaid. Samuti, nagu kõik juhtimiskonsultandid, on AI-põhise mentori eesmärk aidata juhtidel arendada eduks vajalikke koostöö komponente: usaldust ja kaasatust. Erinevus seisneb kättesaadavuses, Aidan on alati kohal ja taskukohase hinnaga kasutatav kõigil juhtimistasanditel.

Mõista, adresseeri ja arenda

Tulevikku vaatavad juhid võtavad initsiatiivi võimalike tulevaste väljakutsete lahendamiseks enne, kui need muutuvad olulisteks probleemideks. Nad otsivad aktiivselt töötajate tagasisidet, kuulavad ära nende mured ja parandavad järjekindlalt töökeskkonda. Ennetavate tegevustega saavad juhid luua positiivse ja kaasahaarava töökultuuri, mis soodustab innovatsiooni, koostööd ja pidevat täiustamist.

Kogutud tagasiside on väärtuslik baas ennetavate arendusotsuste tegemisel. Andmepõhiseid teadmisi kasutades saavad juhid teha teadlikke otsuseid. Kvaliteetsed otsused põhinevad reaalajas teabel, mitte vaid intuitsioonil ning varasematel kogemustel. Data võimaldab ettevõtetel potentsiaalsetest väljakutsetest ette jõuda ja ja seeläbi edukamad olla.

Kas tehisaju abil saab voolavust vähendada?

AI-põhise juhtimiskonsultandina pakub Aidan juhtidele väärtuslikke juhtnööre ja praktilisi strateegiaid väljakutsete lahendamiseks. Analüüsides ettevõttes kogutud andmeid ja mõistes töötajate voolavust soodustavaid tegureid, saab Aidan aidata juhil kindlaks teha tähelepanu vajavad valdkonnad ja välja pakkuda ennetavaid hoidmise algatusi.

Aidan paneb tähele varajasi märke töötajate voolavuse erinevate aspektide kohta. Andmete analüüsimine võib tuvastada trende ja mustreid, mis viitavad potentsiaalsetele probleemidele, mis omakorda võivad põhjustada töölt lahkumisi. Nendeks varajasteks märkideks võivad olla madal pühendumuse määr konkreetsetes meeskondades või ametites, töötajate langenud rahuloluhinnangud või töölt puudumiste hulga kasv. Lisaks märkab Aidan olulisi muutusi inimeste üldises meeleolus ja heaolu tunnetuses, mis võivad mõjutada töötajate lahkumisotsuseid. Nende varajaste signaalide teadvustamine aidab juhil planeerida ennetavaid meetmeid ja vähendada probleemide tegelikku mõju.

Aidani 7 soovitust kaugtöö ajastu proaktiivsele juhile

Üks suurimaid juhtimise väljakutseid on tänapäeval kaugmeeskondade tõhus juhtimine. Üleminekul kaugtööle tuleb juhil leida viisid meeskonna sidususe säilitamiseks, tagada kiire ja selge info liikumine ning juhtida töötajate heaolu virtuaalses keskkonnas. Kuidas ühendada proaktiivne juhtimisstiil ja kaasavav kaugtöökultuur? Aidan pakkus välja seitse olulist fookust.

  • Edenda avatud suhtluse ja usalduse kultuuri. Julgusta töötajaid jagama oma muresid ja ideid ning kaasa meeskonnaliikmeid otsuste langetamisel.
  • Sea selged ootused ja samas taga paindlikkus; kaugtöö hägustab sageli piiri isikliku ja tööelu vahel.
  • Planeeri senisest tihedam suhtlus meeskonnaliikmetega, et mõista nende vajadusi, väljakutseid ja püüdlusi.
  • Kogu jooksvalt tagasisidet tööelu erinevate aspektide kohta.
  • Kasuta ennetavaid meetmeid: mentorlusprogrammid, paindlik töökorraldus, süsteemne tunnustamine ja karjääri planeerimine.
  • Tööta välja süsteem kaasamise ja hoidmisega seotud põhimõõdikute süsteemseks jälgimiseks. Vajadusel lisa uus mõõdik – töötajate heaolu.
  • Investeeri tehnoloogilistesse töövahenditesse, mis hõlbustavad koostööd ja produktiivsust virtuaalses keskkonnas. Veendu, et tööriistad on tõhusalt integreeritud.
  • Sea prioriteediks meeskonnatunde hoidmisega seotud tegevused, et säilitada meeskonnas ühtekuuluvust ja töömoraali.

Lase Aidan aitab probleeme ennetada

Tehisintellekt aitab tuvastada varjatud trende ja pimenurki, mida juhid pole märganud, seda eriti kiirete muutuste keskkonnas. Siseandmete kasutamisel ja väliste trendide analüüsimisel võib paljastuda mustreid või probleeme, mis seni pole sisemiselt tähelepanu pälvinud. Aidan rõhutab töötajate kaasamise vajadust, protsesside ebaefektiivsust ja isegi valdkonna suundumusi. Oluline on meeles pidada, et iga meeskonna ja ettevõtte väljakutsed on ainulaadsed ning vajavad sellisena ka käsitlemist.

 

Pille Parind Nisula, August 2023

 

 

Olulise osana Motichecki tööelu monitooringu tarkvarast nõustab Aidan liidreid igapäevastes juhtimisküsimustes ja soovi korral vestleb konkreetsel teemal ka pikemalt. Vastamisel kasutab Aidan Motichecki süsteemis kogutud tagasisidet, sidudes selle internetis leiduva juhtimisteooria ning konkreetse tegevusvaldkonna uudistega. Lisaks annab Aidan iga nelja nädala tagant juhile ülevaate tema tiimi prioriteetsetest valdkondadest ja soovitusi edasisteks arendustegevusteks.

proactive leaders
proactive leaders
proactive leaders