Kes oma tööd armastavad, ei vihka esmaspäevi.* Aasta 2022 läbi Motichecki globaalsete keskmiste prisma.

Categories
avg 12 22

Täpselt aasta tagasi, jaanuaris 2022, hakkasime igakuiselt arvutama Motichecki klientide globaalseid keskmisi. Suurem enamus Motichecki kasutajatest asub Baltikumis ja Euroopas ning olid seeläbi otseselt või kaudselt Ukraina sõjaga kaasnevate muutuste mõjualal. Hea on tõdeda, et Motichecki kaardistatud muutused pole siiski drastilised. Kõigi monitooritud tööelu valdkondade keskmine on 12 kuu jooksul langenud 83%-lt 79%-le ja langus on toimunud aasta lõpukuudel. Sellist langust võib aasta 2022. aasta konteksti arvestades hinnata kui muutustega hästi kohanemist.

Võrreldes Motichecki kaardistatud tulemusi Gallup Q12* globaalse hinnanguga, mille kohaselt tunnevad vaid 20% töötajatest, et nad on oma töös edukad, 62% on valdavalt ükskõiksed ja 18% on tööl õnnetud, oleme koduturul keskmisest töö-õnnelikumad. 

Uhkuse ja rõõmuga saame tõdeda, et Kaasamine on läbi aasta olnud meie klientide kõige kõrgemalt hinnatud tööelu valdkond. Muidugi kõnetab Moticheck vaid neid firmasid, kus töötajate kaasamist tööelu kujundamisse peetakse kasutoovaks. Samas loodame, et töötajad tunnevad end senisest enam kaasatuna kui neilt regulaarselt tagasisidet kogutakse ning samal ajal on kogutud info kõigile vabalt ligipääsetav. Täname juhte, kes monitooringu tulemuste toel igapäevaselt töötajate heaolusse panustavad ja seeläbi ettevõtte tulemusi parandavad. Olete andnud Motichecki meeskonnale kinnituse, et liigume soovitud suunas! 

Ootuspäraselt on suurim langus toimunud hinnagutes Kompensatsioonile, mis kukkus  just 2022. a viimases kvartalis. Alustasime tasemelt 69% ja jõudsime 60%-ni, ehk töötajate hulk, kes hindab oma toimetulemist praeguse palgatingimuste juures keerukaks ja paremate tingimuste ootuses tööjõuturul ringi vaatab, kasvab. Väärib äramärkimist, et Kompensatsiooni hinnangutes võib näha trendi, kus kõrgemalt haritud töötajad (ettevõtte tegevusalast lähtuvalt) on u töö tasustamisega vähem rahul. Samas pole ettevõtetes, kus põhiosa moodustavad lihttöötajad hinnangud töötasule muutunud. 

Töötajad, kes on veendunud, et et tööandja hoolib nende heaolust, jälgivad 69% vähem tööjõuturul pakutavat …

Suurima sammu ülespoole on teinud Vaimse tervise valdkond. Kuna keskkond muutus vaadeldaval perioodil pigem probleemsemaks, tuleb tunnustada ettevõtteid töötajate vaimsesse tervisesse panustamise eest. Enamus Motichecki kasutajaid ja ettevõtted laiemalt on leidnud võimalused oma inimesi vaimse tervise osas koolitada ja toetada. Teadvustamine, äratundmine, eneseabi ja professionaalse abi kättesaadavus on olnud võtmesõnad, mida klientidega suheldes ikka kuuleme. Tegevused ise pole enamasti keerulised ega delikaatsed. Ka korjandus Ukraina sõjas kannatavate inimeste heaks aitab töötajatel sõjaga seoses tekkinud pingetega toime tulla. Rääkimine, koos tegemine ja üksteise toetamine on inimestele olulised. Loodetavasti on kaardistatud rõõmustav muutus Vaimse tervise hinnangutes kõigi mainitud tegevuste tulemus ja saavutatud tase jääb püsima. 

Gallupi uuringud* on aastaid murelikult kaardistanud üksilduse kasvu ja pandeemia suurt mõju inimeste kuulumistunde langusele. Töötamise koha osas jõuga õpitud paindlikkus toob meie eludesse mugavust ja aega, mis varem kulus transpordile. Sotsiaalne kuuluvuse tunne samas paraneb kontorisse naasmisega. Ettevõtte tegevusalast lähtuvalt kujunevad hübriidtöö parimad versioonid, aga maksab meeles pidada, et sotsiaalne heaolu ja vaimne tervis kosuvad heade kolleegidega koos tegutsedes. 

Tööelu valdkonnad Missioon ja Väärtused ning Juhtimine ja Eestvedamine on aasta jooksul käsikäes paranenud 3% (82%-85%). Eks igas ettevõttes toimuvad erinevad arengud ja Motichecki tarkvara aidab parandamise võimalused üles leida. Oleme kuulnud juhtidelt lugusid, kus mõni mitteoluliseks peetud teema on monitooringu tulemusel prioriteedina kiire lahenduse leidnud – vähemasti ühes kontoris on õhu kvaliteediga nüüdseks jälle hästi. Väärtustele ja missioonile keskendunud tegevused aitavad keerukal ning volatiivsel ajal fookust hoida ja tööle tähendust luua. See omakorda aitab produktiivsena ja mentaalselt virgena püsida nii juhtidel kui ka meeskonnaliikmetel. 

Juhtimise konteksti on lisandunud kogukonna mõõde, ehk lisaks aktsionäride, töötajate, partnerite ja hankijate huvide arvestamisele on olulised kogukonna vajadused. Teame, et paljud Motichecki klientidest olid 2022. aktiivsed nii Ukrainast pereliikmete äratoomisel, vajalike tarbeesemete kogumisel kui ka ukrainlastele töö pakkumisel. Usutavasti hindasid töötajad neid lisategevusi missioonitundest lähtuva abistamisena ja said võimaluse anda oma panus. 

Usalduse valdkonnas toimus  2022. aasta viimase nelja kuu jooksul hinnangute langus. 5%-line aste allapoole pole ilmselt siiski trendi loov arvestades, et enamuses ettevõtetes on tulemus stabiilne ja üldine tase on väga kõrge – 86%. Usaldus on kindalsti oluline aspekt, mida süsteemselt monitoorida, sest 70% töötaja emotsionaalsest seotusest oma tööga põhineb just tema suhtel oma juhiga.

Kokkuvõtteks tasub meenutada Gallupi küsitluste tulemusi. Töötajad, kes on veendunud, et et tööandja hoolib nende heaolust (kogub tagasisidet, regulaarsed kohtumised juhiga jne), jälgivad 69% vähem aktiivselt tööjõuturul pakutavat, on viis korda tõenäolisemalt valjuhäälsed tööandja brändi saadikud väljaspool töökeskkonda ja tunnetavad 71% vähem ohtu tööl läbi põleda. 

 

Pille Parind-Nisula Moticheck
Pille Parind-Nisula

Motichecki Müügijuht ja kaasasutaja

 

 

 

 

  • Blind Spot. The Global Rise of Unhappiness and How Leaders Missed It. Jon Clifton, CEO of Gallup. Gallup Press 2022
avg 12 22
avg 12 22
avg 12 22